Nieuwsbrief april 2022

Nieuws en nieuwtjes n.a.v. de Algemene Leden Vergadering en een vooruitblik naar de komende periode

 • Op de Algemene Leden Vergadering van 13 april waren er 11 stemmen vertegenwoordigd. Dit was niet genoeg om een statutenwijziging goed te keuren. Wel werden de andere punten van de agenda behandeld.
 1. Het jaarverslag van zowel de secretaris als de penningmeester werd goedgekeurd en de voorzitter las een verklaring voor over enkele financiële perikelen die het bestuur heeft moeten oplossen.
 1. Het financiële overzicht en de begroting werden beide goedgekeurd en er werden twee nieuwe mensen gekozen in de kascommissie. Ook werden er, conform de eis van de WBTR, twee mensen gekozen in de nieuwe continuïteitscommissie.
 1. De voorzitter David Boerhof, secretaris Thea Huizinga en algemeen bestuurslid Bernadette Berends werden voor een nieuwe periode herkozen. Floris Berends werd gekozen als nieuwe penningmeester en Rick Simonis werd gekozen tot algemeen bestuurslid. Hij komt in de plaats van Peter Palma die zich niet meer herkiesbaar stelde, maar die voorlopig wel als adviseur aanblijft.
 1. Ondanks het verzoek om de contributie automatisch te betalen, waren er de afgelopen tijd grote contributie achterstanden. Daardoor gaat de contributie inning veranderen. Dit zal vanaf het derde kwartaal gebeuren via SEPA.
 1. Het voorstel om de contributie met 5 euro per kwartaal te verhogen werd met algemene stemmen aangenomen. Ook dit zal ingaan vanaf het 3e kwartaal.
 1. Er is geruime tijd gesproken over geldwervingsacties, er waren meerdere ideeën en als eerste zullen wij van start gaan met een “Pom de Pin” sokkenactie. Na de meivakantie hoort u hier meer over.
 1. Er zal dit jaar tussen de zomervakantie en de herfstvakantie weer een clubdag worden georganiseerd. U krijgt hier t.z.t. bericht over.
 1. I.v.m. de schoolvakanties is er geen judo op 27 april en 4 mei en van 13 juli t/m 24 augustus. Op 11 juni is er een Dorpentoernooi in Meppel gepland en op 15 juni zullen de examens worden gehouden.
 1. Afgelopen week werd op 20 april nogmaals een Algemene Leden Vergadering gehouden om de nieuwe statuten te kunnen bespreken en goed te keuren. Na het beantwoorden van enkele vragen werden deze unaniem goedgekeurd en zullen deze binnenkort bij de notaris worden bekrachtigd.
 1. Afgelopen week kon ook eindelijk de reeds lang in de planning staande onderlinge wedstrijd met de judoclub uit Ruinen worden gehouden. De laatste geplande datums konden vanwege de corona niet doorgaan, maar nu kwam het er dan toch van. Er deden van onze club 34 judoka’s mee en er werd leuk en goed gejudood. Iedere judoka verdiende dan ook een mooie medaille. De uitslagen staan op de site (voor zover het privacy beleid dit toestaat).

Het bestuur.

Nieuwsbrief november 2021


Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

Komende woensdag worden er weer judo examens gehouden. Ieder lid kan weer laten zien wat hij/zij heeft opgestoken van de afgelopen lessen. Nieuwe leden en aspirant leden mogen ook laten zien wat ze al geleerd hebben.

Vergeet niet om je judopaspoort mee te nemen, zodat het resultaat meteen kan worden ingeschreven. Heb je nog geen paspoort omdat je net lid bent, dan kan dit later worden ingeschreven. Neem het dan mee zodra je het hebt ontvangen.

Denkt u er ook om dat iedereen vanaf 18 jaar een QR code moet tonen bij binnenkomst in het gebouw?


Tijdens de laatste bestuursvergadering deelde Peter Palma mee, dat hij zich in de komende Algemene leden Vergadering niet meer verkiesbaar zal stellen. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heeft u belangstelling, dan kunt u via het e-mailadres info@jigotai.nl inlichtingen vragen, of bij een van de bestuursleden tijdens de les.

Achter de schermen wordt er nog steeds door het bestuur en met name door Peter Palma keihard gewerkt aan het moderniseren en aanpassen van onze statuten. In de Algemene Ledenvergadering van 2022 zal u de gelegenheid krijgen om over deze aanpassingen te stemmen. Inmiddels zijn er in onze werkwijze al enkele zaken aangepast.


De clubdag op 11 september was een groot succes. Er werd een leuk bosspel gedaan en aan het eind kon iedereen marshmallows roosteren en opeten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

De nationale sportweek was dit jaar erg goed voor onze club. Er zijn minimaal 7 nieuwe leden aangemeld.

We weten nog niet of onze deelname aan de Rabobank Clubkasactie succesvol is geweest. De wijze van stemmen was gewijzigd, dus we zijn erg benieuwd!

We vinden het erg jammer dat er nog geen wedstrijden worden georganiseerd. Het bestuur heeft daarom besloten om te beginnen met een “wedstrijdles” op 24 november. Dit om zowel de kinderen als de ouders wat wegwijs te maken in het wedstrijdgebeuren.

Tevens zal er een uitleg worden rondgestuurd over het wedstrijdgebeuren en is er ook een uitleg op de JBN site dat we u ook zullen toesturen.

Als vervolg hierop hebben we ook afspraken gemaakt met de judoclub uit Ruinen om onderling een wedstrijd uitwisseling te gaan doen. Alles natuurlijk onder voorwaarde van de dan geldende Coronaregels. We gaan dit doen op de lesmiddag/avond van de betreffende club en wel op woensdag 19 januari in Diever en vrijdag 11 februari in Ruinen. U hoort hier t.z.t. meer over.Het bestuur.
Nieuwsbrief juni 2021


Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

Afgelopen week hebben we weer voor het eerst sinds lange tijd een fysieke bestuursvergadering kunnen houden. Het was fijn om elkaar weer eens face-to-face te kunnen spreken.

Omdat er in de laatste schoolweek voor de zomervakantie altijd erg veel schoolactiviteiten zijn, zal de laatste les van dit seizoen zijn op woensdag 30 juni. Omdat er door de lockdown geen mogelijkheid is geweest om te oefenen voor de examens, hebben we in overleg met Bass besloten om op deze les een klassikaal judo examen af te nemen. Begrijpelijkerwijs zullen de eisen – en dus ook de resultaten – minder zijn dan anders, maar op deze manier willen we de kinderen toch belonen voor hun enthousiasme en hun komst in de afgelopen weken en maanden.

Ook bij deze bijzondere les zijn tot nu toe toeschouwers jammer genoeg nog niet toegestaan. Mocht dit wijzigen dan hoort u dit z.s.m.

De speur/wandeltocht vanaf de dagcamping bij Vledder was een groot succes. Er werd veel gelachen en (in plassen) gespeeld en sommige kinderen waren behoorlijk nat. Laarzen waren dus geen overbodige luxe.


De Jantje Beton collecte kende – ook landelijk gezien - geen grote opbrengst. Gezien het feit dat het geen fysieke collecte was die we gezamenlijk konden doen, was dit niet geheel onverwacht.


Op 24 maart jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het was de eerste keer in de lange geschiedenis van Jigotai dat dit online gehouden werd. Er werden een aantal zaken besproken, zoals (natuurlijk) de lockdown, de financiële situatie van de vereniging, het voorstel voor een sponsorloop, de clubdag en de examens. Anita Kuijpers – Weersing is herkozen als penningmeester.

Het bestuur is erg blij met al de trouwe leden en we willen dan ook nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor het trouwe lidmaatschap, waardoor onze club kan blijven bestaan.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De wet heeft als doel om misstanden binnen verenigingen en stichtingen te voorkomen. Deze wet moet dingen als fraude, slecht bestuur, belangenverstrengeling en misbruik van stemrecht voorkomen. Daarnaast bepaalt deze wet dat een bestuurslid aansprakelijk kan zijn voor fouten van een ander bestuurslid als de zaken niet goed geregeld zijn.

Hoewel wij al veel zaken prima geregeld hebben, betekent dit wel dat er in het kader van de WBTR enkele aanpassingen zullen moeten worden gedaan aan onze statuten.

Achter de schermen wordt er dus keihard gewerkt aan het moderniseren en aanpassen van onze statuten. In de Algemene Ledenvergadering van 2022 zal u de gelegenheid krijgen om over deze aanpassingen te stemmen.

We hebben een datum geprikt voor onze clubdag en wel op zaterdag 11 september. Wat we gaan doen moet nog worden beslist, te meer daar we leden hebben van verschillende leeftijden. Wie een leuk idee heeft kan dit melden bij het bestuur.

We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie. Op woensdag 25 augustus is de start van het nieuwe seizoen, met naar wij hopen weer veel wedstrijden, zowel Dorpentoernooien als clubtoernooien .Het bestuur.Nieuwsbrief maart 2021

Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

 • Statutair gezien zijn we verplicht om vóór 1 april de Algemene ledenvergadering te houden. De kans dat we deze vergadering fysiek kunnen houden is zeer klein. We hebben de datum vastgesteld op woensdag 24 maart om 20.00 uur en mocht het niet fysiek kunnen, dan gaan we dit digitaal doen. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een link naar de vergadering. U ontvangt binnenkort alvast de agenda voor de vergadering.
 1. We hopen, dat we over niet al te lange tijd weer kunnen beginnen met de lessen, maar voorlopig zit het er nog niet in en zeker niet dat er weer wedstrijden zullen worden gehouden. Hoe lang het duurt voordat we daar weer mee kunnen beginnen is op dit moment nog niet duidelijk. Er is ook nog geen planning gemaakt voor de Dorpentoernooien.
 1. Zodra het weer en het daglicht het toestaat, willen we wel weer buitenlessen gaan geven. U hoort hier z.s.m. meer over.
 1. De judo speur/puzzeltocht van 20 februari was een groot succes. Alle deelnemers hebben genoten van het samenzijn en de leuke vragen. We denken na over een vervolg.
 1. Het bestuur is erg blij met al de trouwe leden en we willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor het trouwe lidmaatschap, waardoor onze club kan blijven bestaan.
 1. Om wat meer financiële armslag te kunnen krijgen, hebben we ons weer opgegeven voor de Jantje Beton collecte. Fysiek collecteren kan natuurlijk nog niet, maar we hopen dat iedereen mee wil doen met de digitale collecte. Via een link kunt u een digitale collectebus aanmaken. Deze link wordt (is) u via de mail toegestuurd.
 1. U hoort en ziet niet zo veel van ons als bestuur, maar we zijn en blijven nog steeds actief. Vergaderen doen we digitaal en we proberen daarbij zo veel mogelijk te bedenken hoe we de leden bij de club kunnen blijven betrekken.
 1. Door alle maatregelen kunnen we ook nog steeds geen plannen maken voor een clubdag. We hopen dat we dit misschien in het najaar weer kunnen oppakken.
 1. We hebben nog niets gehoord van de Sportpret, die deze maand van start zou gaan bij onze club. We wachten af of dit nog, mogelijk op andere datums, door zal gaan.

Het bestuur.

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

Van donderdag 11 juni tot zondag 5 juli deden we mee aan de Appeltaartactie van Coop Diever en Coop Vledder. Coop Simonides doneerde 3 euro per taart aan de vereniging die je als klant wilde steunen. Onze club heeft hiermee het bedrag van €180,= gekregen. Iedereen, en natuurlijk niet in de laatste laats de COOP, hartelijk bedankt voor het steunen van onze club.


 • Expertise Bureau Noord bv/EBN bouwadvies heeft aangegeven ook dit jaar weer de club te willen steunen met een mooi sponsorbedrag. We bedanken de familie Bijzet-Petersen hartelijk voor hun gulle sponsoring!

 • Door een fout in de communicatie met de Rabobank kunnen we dit jaar helaas niet meedoen met de Rabobank Club Kas Actie. Bijzonder jammer, maar helaas is het niet anders. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer meedoen. Bent u al lid van de Rabobank, dan kunt u volgend jaar weer op onze club stemmen. Bent u nog geen lid, dan heeft u nog alle tijd om dit te regelen.

 • Het bestuur denkt na over een nieuwe actie om de financiën van de club op peil te houden, zonder dat de contributie verhoogd moet worden. Zodra hier meer over bekend is, hoort u van ons.

 • Voorlopig zit het er nog niet in dat we weer aan wedstrijden mee kunnen gaan doen of kunnen gaan organiseren. Hoe lang het duurt voordat we daar weer mee kunnen beginnen is op dit moment nog niet duidelijk. Er is ook nog geen planning gemaakt voor de Dorpentoernooien.

 • Door de nieuwste Corona maatregelen is er opnieuw een en ander gewijzigd. We waren verheugd met de belangstelling die er was van een aantal volwassenen. Helaas is dit nu door de nieuwe maatregelen niet mogelijk, aangezien dit voor sporters vanaf 18 jaar op dit moment niet is toegestaan om te judoën.

Inmiddels zijn de groepen 2 en 3 samengevoegd, zodat er voldoende judoka’s aanwezig zijn, ook in het geval dat er een aantal afmeldingen zijn.

Ook het halen en brengen van de kinderen moest worden gewijzigd. De ouders konden nog altijd plaats nemen in het Dorpshuis van Hart van Diever om op de kinderen te wachten, maar dit is niet meer mogelijk, omdat de horeca -en dus ook de zaal- gesloten moet blijven. Omdat het ook niet is toegestaan om als toeschouwer aanwezig te zijn in de zaal, is het alleen mogelijk om de kinderen bij de zijdeur af te leveren en daar ook weer op te halen. Misschien dat ouders uit een bepaald dorp samen een haal- en brengpoule kunnen opzetten, of dat de wachttijd benut kan worden voor het doen van de wekelijkse boodschappen bij de COOP.

Door alle maatregelen kunnen we ook nog steeds geen plannen maken voor een clubdag. We hopen dat we dit misschien in het voorjaar weer kunnen oppakken.


Nieuwsbrief juni 2020

Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

Tot het eind van de maand maart konden er lege flessen worden ingeleverd bij de Coop in Diever en dat heeft u (en blijkbaar vele sympathisanten met u)    gedaan!

Iedereen die hier aan heeft bijgedragen, heel hartelijke dank! We hebben namelijk het prachtige bedrag van bijna 1317 euro mogen ontvangen! Wat een    SUPER COOP!

Coop Simonides start nog een sponsoractie. Vanaf donderdag 11 juni kunnen klanten bij Coop Diever en Coop Vledder een appeltaart kopen voor 4,99 euro. Ook is het mogelijk om een tegoedbon te kopen om de taart op een later moment op te halen. Coop Simonides doneert 3 euro per taart aan de vereniging die je als klant wilt steunen. Om in aanmerking te komen moesten de clubs zich aanmelden en dat heeft Jigotai natuurlijk gedaan. Dus aan de appeltaart allemaal!

De taartenactie loopt van donderdag 11 juni tot zondag 5 juli.

Onze club is ook partner van het Sport- en preventieakkoord van de gemeente Westerveld. De ambitie en het hoofddoel van dit akkoord is dat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond Westerveld. Dit kunnen we bereiken door in te zetten op vitale sportclubs en een duurzame sport- en beweeg infrastructuur in Westerveld. Door ons als partner te verbinden, onderschrijven we de ambities voor een gezond Westerveld met gezonde sportaanbieders. Daar staan wij als Jigotai uiteraard volledig achter!

Op woensdag 3 juni zijn we weer bij elkaar gekomen om te sporten op een veld naast RSG Stad en Esch. De kinderen waren blij en uitgelaten om elkaar weer te zien na een paar maanden. Helaas is het nog niet mogelijk om echt te judoën, maar wel kunnen we met elkaar wat op judo gebaseerde oefeningen doen. Naast een aantal judo oefeningen werden er ook spelvormen gedaan want samen plezier hebben is vooral nu eerst heel belangrijk. In de komende weken wordt er nog twee keer buiten getraind. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de judoka’s weer vanaf 1 september gewoon in de zaal trainen.

De volgende buitenlessen zijn op 10 en 17 juni, we hopen dat er dan nog meer leden worden opgegeven! Bij (echt) slecht weer gaat de les niet door, houd daarom facebook in de gaten.

De laatste les van het seizoen is dan een week later, op 17 juni. Dan sluiten we dit vreemde seizoen af en hopen we elkaar in het nieuwe seizoen gezond en wel weer te zien. Omdat niet iedereen aanwezig zal zijn tijdens deze les, hebben we het uitreiken van de prijzen voor de wedstrijdladder verplaatst naar september.

We beginnen dit nieuwe seizoen op 2 september i.p.v. de eerder geplande 19 augustus. Dit doen we omdat we dan zoals het er nu uitziet wel weer gewoon in de zaal kunnen judoën.

Hoe lang het duurt voordat we weer met de wedstrijden kunnen beginnen is op dit moment nog niet duidelijk. Er is ook nog geen planning gemaakt voor de Dorpentoernooien.Het bestuur.
Veel prijzen voor Jigotai bij eigen Dorpentoernooi

Op zaterdag 11 januari werd er voor de eerste keer in de nieuwe sportzaal in Diever een Dorpentoernooi georganiseerd.
Maar liefst 18 judoka’s van Jigotai deden hieraan mee die bijna allemaal een mooie medaille wisten te bemachtigen.

In het eerste blok kwamen Simeon van der Iest, Irene Dijkema, Olivier Huiberts en Vera Dijkema aan de beurt. Simeon en Irene zaten in dezelfde poule en zij deden weinig voor

elkaar onder. Irene won al haar wedstrijden en Simeon verloor alleen van Irene op een scheidsrechtersbeslissing. Irene en Simeon behaalden daarmee respectievelijk een 1e en een 2e prijs.
Ook Olivier won al zijn wedstrijden en stond dus ook op het hoogste blok van het erepodium. Bij Vera lukt het allemaal niet zo goed en na een eerste verloren wedstrijd moest zij helaas opgeven.

Na de pauze kwamen Lana Dijkstra, Linn Gierveld, Wouter van Voorst, Renz Koenders, Zev Brevoord, Robin Mols, Ravi Maas, Joël de Woo, Thirza Kootstra, Sam Berends, Carly Kuijpers, Mane Brevoord, Selene Maas en Nathan Boerhof op de mat.
Alleen Wouter stond als enige van Jigotai in een poule. Hij wist helaas deze keer geen potten te breken en behaalde een 4e prijs.
Lana en Linn zaten samen in een poule, waarbij Linn 3 wedstrijden op haar naam zetten en Lana 1 wat resulteerde in respectievelijk een 3e en 4e prijs.
Renz en Zev zaten ook in dezelfde poule. Zev won 4 wedstrijden en Renz 1, waarmee Zev de derde prijs en Renz de 4e prijs in ontvangst kon nemen.
Robin, Ravi en Joël zaten ook samen in een poule. Ravi was bijzonder goed op dreef. Hij won al zijn 5 wedstrijden en behaalde daarmee de eerste plaats. Robin won er 3 en Joël 1, waarmee Robin de derde en Joël de 4e prijs behaalde.
Thirza, Sam en Carly stonden ook in eenzelfde poule en wisten alle drie beslag te leggen op de 4e prijs en tenslotte kwamen Mane, Nathan en Selene in de laatste poule aan de beurt en zij wisten respectievelijk de 2e, 3e en 4e prijs te bemachtigen.

De complete uitslag is als volgt:
1e plaats: Ravi Maas, Irene Dijkema en Olivier Huiberts
2e plaats: Mane Brevoord en Simeon van der Iest
3e plaats: Nathan Boerhof, Robin Mols, Zev Brevoord en Linn Gierveld
4e plaats: Wouter van Voorst, Lana Dijkstra, Renz Koenders, Thirza Kootstra, Sam Berends, Carly Kuijpers, Joël de Woo en Selene Maas.Leden Jigotai collecteerden voor Oranjefonds

Van 11 juni t/m 15 juni is er net als vorig jaar, door de leden van de judovereniging Jigotai in de gehele gemeente Westerveld gecollecteerd voor het Oranjefonds. Het Oranjefonds is dé collecte voor een sociaal en verbonden Nederland en de helft van het opgehaalde geld mag besteed worden aan de eigen club. De overige gelden gaan naar sociale initiatieven in de omgeving, dus iedereen kan hier profijt van hebben. De leden (en hun ouders) collecteren dus niet alleen voor het Oranjefonds, maar ook voor iedereen in de omgeving.

De collecte van het Oranje Fonds is afgelopen, en al het geld is inmiddels geteld. Er is heel wisselend gelopen. Het is mooi om te zien dat de meesten van jullie zich hard hebben ingezet om geld op te halen voor de vereniging. Dus hulde aan alle collectanten, (en hun ouders) groot of klein, met veel of met weinig opbrengst! Het gaat er maar om dat je iets voor de vereniging doet en dat de vereniging er weer iets leuks mee kan doen. Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de club en het Oranjefonds. Ruim aan kop, met meer dan 100 euro is Ivan geëindigd met achter zich Rik en Lucas, fantastisch gedaan heren! Met al jullie inzet zijn we uitgekomen op bijna 1000,- waarvan de helft naar Jigotai gaat!

Maar jullie willen natuurlijk ook wel graag weten waar jullie nou zo je best voor hebben gedaan. Natuurlijk is wat extra geld altijd fijn voor het aanschaffen of vervangen van materialen. Maar net als vorig jaar willen we graag weer een leuk clubuitje organiseren voor onze leden. Om dit mogelijk te kunnen maken en de bijdrage hiervan zo laag mogelijk te houden is het geld van de collecte natuurlijk ook erg welkom!

Middels deze weg willen wij nogmaals alle ouders/verzorgers bedanken, in het bijzonder Neeltje Vrieling die de penningmeester met raad en daad heeft bijgestaan in het proces en samen met haar al het geld heeft geteld. Dankzij jullie hebben de kinderen collecte kunnen lopen, wat gezien de leeftijd nog niet alleen mag.


Nieuwsbrief maart 2019


Nieuws en nieuwtjes n.a.v. de Algemene Leden Vergadering en een vooruitblik naar de komende periode

 1. Op 27 maart werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. Er was een mooie opkomst en er zijn veel afspraken gemaakt.
 2. Vanwege het feit dat er een flink bedrag aan achterstallige contributie is, is er een protocol opgesteld voor de contributiebetaling. Dit zal binnenkort worden rondgestuurd.
 3. We hebben weer een voltallig bestuur. Albert Jan Renkema is afgetreden als bestuurslid, Brenda Klaver volgt hem op. De al lange tijd openstaande functie van voorzitter zal nu worden bekleed door David Boerhof. We wensen hen beide veel voldoening en plezier met hun nieuwe vrijwilligersfunctie.
 4. De problemen met de mattenwagens zijn nog niet opgelost. Desondanks moeten we verhuizen omdat het Dingspilhuus na de meivakantie definitief gesloten zal zijn. Ben je al nieuwsgierig naar de nieuwe ruimte? Op zaterdag 13 april is er een Open Dag en daar zullen ook bestuursleden van onze club aanwezig zijn met een informatiestandje.
 5. Op de laatste les voor de meivakantie (17 april) zal er een ouder/kind judoles worden georganiseerd.
 6. Na afloop van bovengenoemde les (17 april) zal de verhuizing naar de nieuwe sportzaal worden gerealiseerd. Na afloop van deze les zullen we dan aansluitend met leden, ouders en bestuur de matten inladen en naar Stad en Esch brengen.
 7. Er is een nieuw reglement opgesteld voor het gedrag in en rond de nieuwe sportzaal. Dit reglement zal binnenkort worden rondgestuurd.
 8. Vanwege de meivakantie is er op 24 april en op 1 mei geen judo.
 9. De datum van de eerstvolgende judo examens is in overleg vastgesteld op woensdag 5 juni.
 10. Na de meivakantie zal er informatie worden gegeven over onze deelname aan de Oranjefondscollecte die plaats zal vinden van 11 t/m 15 juni.
 11. De laatste les voor de zomervakantie zal zijn op woensdag 3 juli.
 12. In de tweede helft van september zal er weer een clubdag worden georganiseerd.
 13. Er is ook besloten om dit jaar weer een Appelactie te organiseren. De datum hiervoor is in overleg vastgesteld op zaterdag 12 oktober. Houdt u deze dag alvast vrij?

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuws en nieuwtjes en een vooruitblik naar de komende periode

We weten nog steeds niet wanneer we zullen verhuizen naar de nieuwe sportaccommodatie. Er zijn problemen met de mattenwagens die te zwaar blijken te zijn voor de zachte sportvloer van de nieuwe sportzaal. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Het op 19 januari in het Dingspilhuus gehouden Dorpentoernooi was prima verlopen. Dit was vooral te danken aan de ouders en judoka’s die als vrijwilliger hun tijd en hulp beschikbaar hebben gesteld. Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die heeft geholpen om dit toernooi mogelijk te maken.

Hoewel het ledental een mooie stijging heeft doorgemaakt, gaan we niet op onze lauweren rusten en blijven we proberen om het ledental op peil te houden. Het bestuur is daarom bezig met een cursus om meer leden aan te trekken en ook om leden te behouden.Ook zal er in maart weer worden meegewerkt aan Sportpret, het gemeentelijke sportstimuleringsproject.

Op 9, 13 en 20 maart zullen er weer een aantal kinderen komen om mee te doen met het project Sportpret van de gemeente. We hopen dat er dan ook een aantal kinderen lid zullen worden.

Op woensdagavond 27 maart zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? We zoeken nog een voorzitter, dus als u wel wat extra’s voor de club wilt doen, dan is hier uw kans!

Op 13 april zullen we aanwezig zijn bij de officiële opening van de nieuwe sportzaal bij Stad en Esch. We zullen daar met een standje informatie geven over onze club aan de bezoekers. We zoeken nog een paar leden, die in judopak aanwezig willen zijn om het geheel wat meer “smoel” te geven.

Namens de penningmeester verzoeken wij u allen om even goed na te kijken of uw automatische betaling goed is ingesteld. Er zijn een aantal leden, waar geen contributie voor is binnengekomen. Dit kost de penningmeester erg veel extra tijd.

We hebben ons, net als vorig jaar, weer ingeschreven voor de Oranjefondscollecte. Deze collecte is deze keer van 11 tot en met 15 juni 2019. We dienen daarmee een dubbel doel, want we doen iets voor een ander en we verwerven daarmee ook zelf inkomsten, omdat de helft van de opbrengst voor onze club is. Tot nu toe hebben wij alleen het collectegebied Diever kunnen vastleggen, maar we hopen net als vorig jaar ook in Dwingeloo, Wapse, Zorgvlied en Vledder te mogen collecteren.

Het bestuur.