Protocol tegen seksuele intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van Judovereniging Jigotai vastgelegd hoe wij, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden, seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Gewenste omgang bevorderen

Judoka’s

Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur


Bovenstaande regels worden vanaf het instellen van dit formulier al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden/aspirant-leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Aan leden maar ook aan trainers/coaches, bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd kunnen direct melding doen of advies vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie. Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum voor Veilige Sport en in contact te komen met een erkende Vertrouwenspersoon.

Waar kun je terecht met je melding?
Hier zijn verschillende plekken of instanties voor:

 • Binnen de sportvereniging
  Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

JBN vertrouwenscontactpersoon
Binnen Judo Bond Nederland (JBN) is het vertrouwelijk gesprek belegd bij een vertrouwens(contact)persoon. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon, die opereert namens de bestuurder of directie van de bond, direct een melding gedaan worden.


Afspraken binnen de JBN
De JBN kent een 'gedragscode JBN leerkrachten’, opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Judo en Jiujitsu Leraren (NVJJL), en draagt deze op actieve wijze uit. De gedragscode, standaard onderdeel van alle rijks erkende opleidingen van de JBN, herbergt een aantal duidelijke regels ten aanzien van het onderwerp seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten. Lenie Heijboer – Hoogendoorn is voor haar rol als vertrouwenscontactpersoon via onderstaande gegevens te benaderen:


                E-mail: lenie.heijboer26@ziggo.nl

                Telefoonnummer: 06-12577760


Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers,coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige judoka (hierna: ‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de judoka zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de judoka te bejegenen op een wijze die de judoka in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de judoka.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige judoka tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de judoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de judoka te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) judoka’s behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de judoka geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de judoka die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de judoka is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen en controleren wij via de JBN of zij zijn opgenomen in het registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie.


Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden.Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.